Tingsryds kommun
 
Hur söker jag bidrag
För att kunna söka bidrag här krävs inloggning.
Kontakta: Kenth Axelsson på telefon 0477- 441 61
Evenemangsstödet skall sökas innan evenemanget och vara beviljat från kommunen
för att redovisning och utbetalning skall kunna bli aktuellt.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
FöreningsstödFöreningsstöd
Verksamhetsstöd (2019)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsstödet ersätter tidigare bidrag som exempelvis drift, lokal, aktivitets och ledarutbildningsbidrag, m,m.

Stödet riktar sig föreningar vars verksamhet är öppen för alla och till för att berika föreningslivet för kommunens invånare.

De föreningar som sökt verksamhetsstöd kallas i regel till ett dialogmöte med representanter från berörd förvaltning, där man för en dialog om vad stödet skall omfatta.

Stödet skall sökas senast 30/4 och betalas ut i form av ett engångsbelopp för innevarande år.

Mer info
30 april Ansökan kan ej göras på webben
Evenemangsstöd (2019)  
Evenemangsstödet är ett stöd till förening som ska genomföra ett offentligt evenemang som bedöms ha ett allmänintresse, hit hör exempelvis konserter, utställningar, teater, festivaler eller mästerskapstävlingar.
Stödet kan även vara i form av förlustgaranti.

Även studieförbund kan ansöka om Evenemangsstöd under förutsättning att de är huvudarrangörer av evenemanget.
Endast ett stöd per evenemang kan beviljas.

Mer info
kan sökas hela året 
Redovisning evenemangsstöd (2019)  
Beviljat stöd enligt ansökan är maxbelopp. Total subvention per biljett uppgår till max 150 kronor.Skall redovisas senast 60 dagar efter genomfört evenemang 
Investeringsstöd (2019)  
Investeringgsödet är en kommunal delfinansiering av en investering på en föreningsägd anläggning eller stöd till inköp av betydelsefull utrustning av investeringskaraktär.

Stödet är på 30 % av redovisade kostnader dock max 25.000 kr

Ansökan görs innan investeringen påbörjas eller inköps ihop med en kostnadskalkyl.
Påbörjade arbeten godkänns ej

Redovisning skall göras på blanketten Slutredovisning investeringgstöd, snarast efter avslutad investering.
Mer info
15 februari 
Stöd till studieförbundStöd till studieförbund
Redovisning investeringsstöd (2019)Ansökan senastAnsökan
  
Generella stödGenerella stöd
Stöd till studieförbund (2019)Ansökan senastAnsökan
Studieförbundens stöd fastställs till 24,2 kr per kommuninvånare 2018.

Fördelningen blir procentuell och grundar sig på de antal studietimmar respektive förbund har redovisat för Tingsryd kommun föregående verksamhetsår.

När studieförbunden arrangerar något i kommunen kan de söka Evenemangsstöd för kulturarrangemang under förutsättning att de är huvudarrangörer

Stödet betalas ut i form av ett engångsbelopp och omfattar innevarande år.
Mer info
15 april Ansökan kan ej göras på webben
Generella stödGenerella stöd
Utvecklingsstöd (2019)Ansökan senastAnsökan
Ett slags arrangörsstöd eller uppmuntrande stöd till de organisationer som inte faller inom ramen för ovan nämnt regelverk, exempelvis lokala utvecklingsgrupper, jourverksamhet av idéel karaktär projekt m,m. samt möjlighet för personer att söka stöd till arrangemang som gynnar invånarna i kommunen.
Mer info
Löpande 

     

Frågor eller funderingar kontakta: Kenth Axelsson på telefon 0477- 441 61


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.